ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

برخي آينده‌پژوهان ترسيم چشم‌اندازهايي فراگير و برخوردار از مولفه‌هاي متعالي را به عنوان هدف خويش برمي‌گزينند.

futurist

futurist

در خصوص چشم اندازهای آینده پژوهان


چنين چشم‌اندازهاي الهام‌بخشي مي‌توانند تصويرهايي آفرينش‌گرانه و انديشمندانه از جامعه‌اي بدون كاستي و متفاوت را موجب شوند كه پيدايش و شكل‌گيري جهاني تازه و ديگرگونه را نويد مي‌دهند؛ جامعه‌اي در قلمرو آن تناقضات حاكم در زمان حال از ميان رفته است.
اين گروه از آينده‌پژوهان مي‌خواهند كاستي‌هاي موجود و تنگناهاي امروزي درك بشري از واقعيات و نيز محدوديت‌هاي تجارب پيشين را پشت سر گذاشته و از آن‌ها فراتر روند. در اين مسير، ناشناخته‌ها به مثابه واقعيات آتي انگاشته مي‌شوند و حتا تغييرات بنيادين اجتماعي نيز به طور ويژه در كانون توجه قرار مي‌گيرند.
اين شيوه‌ي رهاسازي و مرزشكني انديشه‌ي بشري گاه با توصيه‌هايي اندرزگونه در مسير نوآفريني تجسم بشر براي خلق تصويرهاي تازه، سازنده و آرمان‌گرايانه‌ از آينده همراه است؛ تصويرهايي كه مي‌توانند مردم را براي انجام اقدام‌هايي در راستاي توان‌بخشي و تغيير بهينه‌ي جهان و يا بخش‌هايي از آن برانگيزانند. 
اين شيوه‌ي انديشيدن پيرامون آينده از نظر قدرت و گستردگي حوزه‌ي تاثير با برخي پرسش‌هاي سياستي پيش پا افتاده و محدود كه شماري از آينده‌پژوهان را سرگرم خود ساخته، تفاوت‌هايي چشم‌گير دارد. 
آينده‌پژوهان افزون بر تجسم خيال پردازانه‌ي اهداف بلند آينده، در ايفاي سه نقش برجسته مشاركت دارند:
1- ترسيم تصويرهايي ويژه از آينده،
2-ارزيابي اين تصويرها در قالب آينده‌هاي مطلوب و نامطلوب و حمايت كمابيش آشكار از برخي جهش‌هاي اجتماعي در راستاي جان بخشيدن به تصويرهاي مطلوب و يا جلوگيري از تحقق تصويرهاي نامطلوب. 
3- چشم‌انداز، شكل‌بخشيدن به فرداي مطلوب 

انديشمند كسي است كه امروز با حسن تدبير در انديشه‌ي فرداي خويش است، آن چه فردا پيش رو دارد، امروز مي‌بيند. امام علي (ع)

گذشته ديگر در دسترس نيست و هيچ تغييري را برنمي‌تابد؛ بر روي خط يك سويه‌ي زمان، حال نيز رمنده و گريزپا براي پيوستن به گذشته شتاب مي‌كند؛ آينده تنها فرصت ما براي كنش‌گري و خلق شرايط دلخواه است؛ جايي كه بايد باقي مانده‌ي عمرمان را با آن و در آن سپري كنيم. عرصه‌اي بي‌منتها كه فرصت‌هاي طلايي و تهديدهاي بنيان‌برانداز در گوشه‌، گوشه‌ي آن كمين كرده‌اند. اما پس از درك و فهم آينده‌هاي بديل و احتمال و امكان‌هاي نهفته در فردا، چگونه بايد آينده‌ي دلخواه و مطلوب را بسازيم؟ براي معماري و طراحي اين فرداها چه ابزارهايي در اختيار داريم. آيا به راستي افراد، سازمان‌ها و جوامع مي‌توانند فردايي مطلوب را از دل آرمان‌ها و روياها بيرون كشيده و به دنياي واقعيت پيوند بزنند؟ شايد گم‌شده‌ي ما در هنر خلق چشم‌انداز باشد! شگردي آينده‌پژوهانه كه مي‌كوشد از امتزاج رويا و عمل، معماري برج فرداها را برعهده بگيرد.

آینده پژوهی

بیشتر بدانید