ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

درس نهم:Practice your shorthand

در خصوص آیلتس لیستنینگ

You do not have to write everything that you hear completely: you have 10 minutes at the end to copy your answers onto the answer sheet. So what you need to do is to learn how to write down enough for you to recognize as you are listening so that you can write it out in full later. The one exception to this is in part 1 with number and names where you have to write everything out in full as you are listening – that is the challenge.
For example: Sat as Saturday, Jan as January, Wed as Wednesday
در امتحان آیلتس جهت مدیریت زمان شما مجبور نیستید که همه چیزهاییکه می شنوید را بطور کامل یاداشت کنید همانطور که میدانید در انتهای امتحان شما ۱۰ دقیقه فرصت دارید که جوابهایتان را در پاسخنامه وارد نمایید. بنابراین شما باید یاد بگیرید که چگونه خلاصه برداری کنید مادامیکه در حال گوش دادن به لیسنینگ هستیدبطوریکه در انتها قادر باشید جوابها را در پاسخنامه وارد نمایید. البته یک استثنا در قسمت ۱ وجود دارد و آن زمانیست که شما باید عدد یا نام کسی را بطور کامل یادداشت کنید.
آیلتس
IELTS

IELTS Listening