ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

رويكرد سيستمي چیست و چه مزایایی دارد؟

itfuturist.ir

itfuturist.ir

خلاصه: در ايدلوژي هاي مختلف درجه اهميت جز و كل تفاوتهاي زيادي دارد . برخي اصرار دارند كه بيشتر و بيشتر راجع به كمتر بدانند و درنتيجه همه چيز را در مورد هيچ چيز و برخي ديگر اصرار دارند هيچ چيز را در مورد همه چيز بدانند .

كل در ادبيات عرفاني ايران مفهومي انتزاعي و فلسفي است اما در اينجا كل به معناي در نظر گرفتن همه چيز است اعم از اجزا ، محتوا، فرم و غيره .
. Holistic thinking ، كل نگري همه چيزها ، مي خواهد هيچ موضوعي از نظر دور نماند و تمام چيزهايي كه داراي اثر هستند در نظر گرفته شوند .

در تئوري سيستم هاي عموري فرض شده است كه تمام پديده هاي دنيا يك مخرج مشتركي دارند كه آنرا علم كلي مي دانند و در هر محدوده يك ديد جامع دارد و يك ديد تخصصي . ديد كل گرا به عنوان چتري روي زمين هاي تخصصي قرار گرفته است .

در سيستم هاي فكري مختلف درجه اهميتي كه براي سكانداري و پارو زدن در عرصه ي فعاليت هاي بشر قائل شده اند متفاوت است در رويكرد سيستمي با نور افكن پايين اتفاقات جاري مورد توجه قرر مي گيرند و اهميت پارو زدن مورد توجه است و با نور افكن بالا فرجام راهي كه در پيش است مورد توجه .

رويكرد سيستمي در هر نظام اجتماعي و حتي هر فرد جامعه مورد استفاده است و هر كس در هر موقعيت اجتماعي حداقل در مورد شخص خودش مي تواند از آن استفاده كند .
انسان مكان را بهتر از زمان مي فهمد به همين دليل در بررسي جز و كل معمولا به اشتباه بيشتر به مكان توجه دارد تا زمان .

تاريخ موفقيت بيشتر راز شكست را آموزش مي دهد چرا كه در طول تاريخ تجربه نشان داده است كه موفقيتها پايدار نمي باشند و بخش عمده اي موفقيت هاي كسب شده در بازه هاي زماني متفاوت از دست مي روند بنابراين بايد اعتراف كرد كه در واقع موفقيت اصلي در حفظ موفقيت است نه كسب آن . چرا كه كسب موفقيت مي تواند حتي شانسي اتفاق بيافتد اما حفظ آن بدون داشتن نگاهي دقيق به وضعيت حالت در عين داشتن نگاهي هميشه به آينده ممكن نيست .

در دنياي امروز بشر نه تنها با كمبود اطلاعات مواجه نيست كه حجم انبوه اطلاعات در دسترس او را با نوع جديدي از مشكل مواجه كرده است . آنچه مهم و كليدي است انتخاب بهينه اطلاعات مورد نياز از ميان اين حجم انبوه و استفاده از آن است .

انسان استعداد اشتباه كردن را به دليل ذات وجود خود دارد اما آنچه مهم است پذيرش اشتباه و درس گرفتن از پيامي است كه اشتباه براي ما در بر داشته است .

توسعه از طريق يادگيري مستقيم از اشتباهات خودمان بهترين و پايدارترين راه مي باشد . ياد آوري و مرور اشتباه براي هيچ كس خوش آيند نيست اما با تحمل اين سختي و غلبه بر موانع دروني است كه مي توان دلايل شكست و عدم موفقيت را آموخت . بدترين اشتباه اين است كه شما اشتباه نكنيد .

پارانويا نوعي بيماري روحي است كه افراد مبتلا به آن دچار استبداد ، خودرايي و نيز شك هميشگي به اطرافيان خود مي شوند اينگونه افراد نه تنها توانايي موفقيت را در خود از بين مي برند بلكه امكان پرورش انسانهاي موفق در حيطه ي مديريت خود را نيز به شدت تحت تاثير منفي قرار مي دهند چرا كه خلاقيت ، كار آفريني احتياج به ريسك و جسارت اشتباه كردن دارد .

امروزه باز آفريني موسسات در فاصله هاي زماني كوتاه بايد اتفاق بيافتد و اصلاح و تغيير در حين پيمايش مسير ضرورتي اجتناب ناپذير است .

استراتژي وسيله ي تحقق ايدولوژي است . تغخلاصهيير نوع نگاه بشر نسبت به دنيا و آنچه مي گذرد امروزه سرعت شكفت انگيزي يافته است در واقع مي توان گفت آي تي هم به عنوان يك وسيله مسبب تغيير بزرگي در دنياست .

عصر حاضر عصر عدم قطعيت ، عصر سرگردوني ، تغيير حقايق ، منسوخ شدن روز به روز تفكرات است . به بيان ديگر گويي آنچه امروز كار آمد است هنوز مقبول نيست و آنچه مقبول است ديگر كار آمد نيست .

اساس برتري امروز : نوع رويكرد است بنابر اين پيش از هر چيزبايد بدانيم آيا جهان بيني ما پاسخ گوي تغييرات محيط خلاصهپيرامونمان هست يا خير .

موفقيت داشتن منابع و حتي علم و تكنولوژي نيست ، موفقيت امري دروني ، غير مادي و فرهنگي است . بهترين راه براي فهميدن رمز موفقيت بررسي مواردي است كه به شكست منتهي مي شود …

منبع : جزوه دکتر بیژن خرم