ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

تکینگی فناوری

تکینگی فناوری

در خصوص تکینگی فناوری


💢 تکینگی فناوری
انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی دو رویداد مهم در تاریخ بشرند.
این دو رویداد مسیر زندگی ما را برای همیشه تغییر داده اند.
انقلاب بعدی، “تکینگی فناوری” یا Technological Singularity، از حیث ماهیت، ابعاد، تاثیر بر زندگی بهیچ وجه قابل مقایسه با دو رویداد قبلی نیست.
انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی زندگی انسان را دگرگون کردند. تکینگی و فرابشریت در مورد دگرگونی خود انسان است. تصور کنید سرعت رشد اقتصادی 200 برابر نرخ رشد فعلی باشد. در حال حاضر، اقتصاد جهان هر 15 سال یکبار دوبرابر میشود ولی بزودی این زمان به یکهفته تا یکماه تقلیل پیدا خواهد کرد.
سیر صعودی تغییرات آنقدر سریع اند که مغز بیولوژیک انسان از درک و همراهی با آن عاجز خواهد ماند.