ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

قوی سیاه(black swan) راهی برای مدیریت ریسک در آینده

black-swan

قوی سیاه

در خصوص قوی سیاه و آمادگی در برابر عوامل شگفتی ساز

💢پیش از کشف استرالیا،همگان عقیده داشتند که هر قویی سفید است،زیرا تجارب قبلی آنها موید این باور بود. دیدن نخستین قوی سیاه همه را دستخوش شگفتی کرد.این تمثیل شکنندگی دانش ما را نمایان ساخت و نشان داد آموختن ما از تجارب و مشاهدات با چه محدودیت های شگرفی روبروست.
🔸پدیده قوی سیاه دارای سه ویژگی است:
1⃣غیرمنتظره و غافلگیر کننده است. زیرا هیچ رویدادی در گذشته نمیتواند احتمال وقوع آن را نشان دهد.
2⃣تاثیری شگرف و عمده دارد.
3⃣پس از کشف قوی سیاه،توجیهاتی سرهم میکنیم تا قابل پیش بینی بودن آن را ثابت کنیم.
🔸درحقیقت قوی سپید بیانگر روال اندیشی و قوی سیاه مبین عوامل شگفتی ساز هستند که احتمال وقوع اندک دارند اما در صورت وقوع تاثیراتی عمده دارند.
💢عوامل سه گانه ای وجود دارد که مانع یادگیری ما از پدیده قوی سیاه میشود:
1⃣تمرکز افراطی بر دانسته ها
2⃣بی توجهی به ندانسته ها
3⃣توجه زیاد به جزییات
برای مثال فیلسوفان درتوجیه قوی سیاه خواهند گفت:قو سفید است و این پرنده سیاه قو نیست.
🔸بحث اصلی در اینجا مربوط است به نابینایی ما و نقطه کور دید ما در برابر پدیده های بختی(Random) و به ویژه انحرافات عمده در روندها.
چرا ما و اندیشه ورزان گرایش به این داریم که به جای دیدن اسکناس ها،سرگرم شمردن سکه ها هستیم!چرا خواندن روزنامه در واقع دانش ما درباره جهان را کم میکند.
بیشتر