ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق 2020

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص مهارتهای کلیدی دهگانه ایکه در افق ۲۰۲۰ باید می آموختیم و این پرسش اساسی که براستی تاکنون چند درصد آنها را در خود تقویت کرده اید؟

1⃣ مهارت حل مساله:

♲ این مهارت در سال 2015 هم بعنوان نخستین مهارت مطرح شده بود.
دردنیای پیچیده آینده انسانها اغلب با موضوعات پیچیده و نوآیندی روبرو میشوند که با کمک خلاقیت فردی و سازمانی قابل حل خواهد بود.

♲ مهارت حل مساله مبنایی خلاقانه دارد و گویای این واقعیت است که در جهان فردا خلاقیت بیش از تخصص و تجربه واجد اهمیت خواهد بود.
شمار درخورتوجهی از روشهای آینده پژوهانه مانند ذهن انگیزی و دوایر خلاق و نگارش خلاق و شش کلاه تفکر و نگاشت ذهنی ازجمله روشهای تفکر خلاق هستند.

2⃣ تفکر نقادانه:

♻ درفاصله دو گزارش مجمع جهانی اقتصاد،تفکر نقادانه از رتبه 4 به رتبه دوم رفت.این سیر صعودی بمعنای آن است که جهان پیش روی ما بیش از پیش نیازمند رویکرد انتقادی است.تحلیل گذشته و حال و تعیین وضع آینده برپایه نقد عملکردهای گذشته مهارتی زیربنایی است که میتواند ما را در بررسی موضوعات نوپدید یاری کند.

♲ این رویکرد یکی از شالوده های مدیریت پست مدرن بوده که خواستار نگاه ابطال گرا به پدیده های در حال ظهور است.

♲ یکی از سنتهای حاکم بر آینده پژوهی اروپایی تفکر انتقادی است.شمار قابل توجهی از روشهای آینده نگاری برپایه همین تفکر استوار است.

3⃣ خلاقیت:

♻ این مهارت از رتبه دهم در گزارش پیشین بالاتر آمده و اینک با بیشترین جهش در رتبه سوم جای گرفته است.

♲ توانایی حل مساله و نوآوری که موتور محرکه سازمان و کسب وکار است،بیش از هرچیز،نیازمند خلاقیت است.

♲ نوآوری محصول بلافصل این توانایی است.اینک خلاقیت را بزرگترین سرمایه سازمانها میدانند.در عصری که مشکلات و چالشهای تازه ای را شاهد هستیم دیگر نمیتوانیم با اتکا به تجربه وتخصص با آنها مقابله کنیم.

♲ درحال حاضر نیز من یک مدیر خلاق را بر مدیر متخصص و مجرب ترجیح میدهم. چالشهای فردا فاقد سوابق تاریخی هستند.پس روشهای سنتی برای رویارویی با آنها ناکارآمد است.

4⃣ مهارت مدیریت بر انسانها:

♻ این مهارت شاهد نزول یک پله ای در مقایسه با گزارش پیشین مجمع جهانی اقتصاد بوده است.اما همچنان ازمهارتهای کلیدی است.

♲ به نظر میرسد بازهم شاهد سقوط بیشتر این مهارت باشیم.البته مهارت مدیریت یاد شده چیزی فراتر از مدیریت منابع انسانی بوده و بیشتر بمعنای ارتباطات اثربخش است.

♲ نزول جایگاه این مهارت، ارتباطی معکوس با مجازی شدن همه چیز ازجمله روابط انسانها دارد.در آینده و در مدیریت فرانوگرا تمامی سامانه ها و نظامها بسوی خودکنترلی حرکت خواهند کرد ومدیریت انگیزش جای فرماندهی را خواهد گرفت.

5⃣ هماهنگی و سازگاری اجتماعی:

♻ این مهارت در قیاس با گزارش پیشین مجمع جهانی اقتصاد،از رتبه دوم به رتبه پنجم تنزل یافته است.اما فعلا در ردیف پنج مهارت اصلی است.

♲ داروین معتقد است گونه های جانوری هوشمندتربیش از گونه های قویتر مانند دایناسورها امکان بقا داشته اند.

♲ پس رابطه ای بنیادین میان سازگاری اجتماعی و هماهنگ شدن با موج تغییرات وجود دارد.

♲ در آینده شاهد تغییرات شتابانتر در همه عرصه ها خواهیم بود.پس سازمانها، افراد و جوامعی ماندگارتر خواهند بود که:

🔸بتوانند تغییرات را پیشاپیش حس کنند.

🔸توانایی ذهنی وعملی و فرصت لازم برای تغییر و سازگاری را داشته باشند و خود را با سونامی تغییر هماهنگ کنند.

6⃣ هوش عاطفی:

♻ هوش عالطفی شیوه رویارویی فرد با چالشها و فراز و نشیبهای زندگی را بما نشان میدهد.

♲ این مهارت که هوش عاطفی خوانده میشود و مهارتی تازه در میان ده مهارت اصلی است،امکان برقراری ارتباط بهتر با دیگران را فراهم میسازد.

♲ باتوجه به تغییرات عادات و اخلاق و سبک زندگی در آینده نزدیک،این مهارت قدرت سازش بیشتر ما با مشکلات عاطفی و هیجانی را فراهم میسازد.

♲ هوش عاطفی موجبات مسئولیت پذیری بیشتر درقبال فرد و جامعه را فراهم ساخته و موجب میشود درباره خود و دیگران برداشت و نگرش بهتری داشته باشیم.

♲ قرار گرفتن هوش عاطفی درمیان ده مهارت کلیدی به دلیل آن است که ما در آینده بیش از هر زمانی باید آماده رویارویی با زندگی پرتلاطم و ناپایدار را داشته باشیم.اهمیت یافتن این مهارت گویای آن است که در آینده سونامی تغییر شدت بیشتری خواهد داشت..

7⃣ مهارت قضاوت:
8⃣ مهارت تصمیم گیری:

♻ بررسی این دومهارت در کنار یکدیگر دلایل ویژه ای دارد.

▫▫▫”تصمیم” های ما برخاسته از “قضاوت” های ما درباره افراد و اشیا و موضوعات است. قضاوتهای ما برپایه الگوهای شناختی – ادراکی ما شکل میگیرد.قضاوتهای نادرست،تصمیم های نادرست را به دنبال دارند.

♲مدیران باید در محیط های دستخوش عدم قطعیت،موضوعات ناشناخته جدید را به درستی درک کنند؛موضوعاتی که سابقه ای نداشته اند.

♲ تصمیم گیری در محیط ناشناخته و نوشونده نیازمند آن است که مدیران به هنر ظریف درک مجدد،مجهز شوند.

▫▫گسترش علوم شناختی درحوزه ی مدیریت ناشی از همین نیاز تازه است.

♻ محیطهای پیچیده و سریع و آشوبناک جهان پیش رو،نیازمند ترکیب علوم شناختی،مدیریت،روانشناسی و راهبرد است.

♲ تفاوت مدیران و سازمانهای موفق و ناموفق در شناخت بهتر محیط و قضاوت درست است. معنا سازی درست محرکهای محیط همان مهارت قضاوتی است که تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار میدهد.

9⃣ مهارت مذاکره:

♻ همزمان با گسترش کسب و کار، جهانی شدن تجارت و پیدایش مفهوم “شهروند جهانی”در عصر گسترش ارتباطات، افراد بیش از پیش نیازمند مذاکره و یا به عبارت روشنتر ، “مفاهمه” هستند.

♲ مهارت مذاکره گویای این واقعیت است که ابهام در جهان فردا بیش از هر زمانی گسترش می یابد.

♲ از دیگر سو در “جهان شبکه” ای که بدلیل گسترش ابزارهای ارتباطی کوچکتر بنظر میرسد،در کسب و کار و سیاست و زندگی فردی نیازی دوچندان به مهارت مذاکره داریم.

⏺ فعالان حوزه کسب وکار بدون این مهارت در سالهای آتی،دستخوش چالش خواهند بود..

🔟 انعطاف پذیری ادراکی:

♻ طی دوازده هزارسال تاریخ تمدن بشر،پارادایم های ادراکی ما به دلیل پیچیده تر شدن محیط دستخوش تغییر شده است.هرکدام از ما ممکن است ازیک محرک بیرونی پیام متفاوتی را دریافت کنیم.شناخت درست مسائل درگرو پذیرش ادراکات مختلف و گردآوری آنهاست.

♲ مهارت انعطاف پذیری ادراکی بمعنای توان بازخوانی و بازاندیشی در ادراکات گذشته وحال و یا برداشتهای گوناگون است.

♲ توانایی تغییر الگوهای شناختی و قرار دادن اصل عدم قطعیت در کانون استدلالها این مهارت را فراهم خواهد ساخت.

آینده پژوهی
بیشتر درباره آینده پژوهی