ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

ارتباط صدها میلیارد دستگاه از طریق اینترنت

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص آینده اینترنت

به زودی صدها میلیارد دستگاه به اینترنت وصل خواهند شد. زمانی که همه‌ی این دستگاه‌ها با اینترنت باهم مرتبط باشند، می‌توانند به یک سامانه‌ی هوشمند برآمده از همه‌ی سامانه‌ها تبدیل شوند. و زمانی که این دستگاه‌ها و سامانه‌های هوشمند، داده‌ها را در کِلَود (فضایی که در آن حافظه، پردازش و سرویس‌های کامپیوتری به اشتراک گذاشته میشود) به اشتراک بگذارند، می‌توانند کسب‌وکار، زندگی و جهان ما را در زمینه‌های بیشماری دگرگون سازند.

♲ پزشکی را بهبود دهند، فرآورده‌ها را پرشتاب‌تر و با هزینه کمتر بسازند، خریدکردن را برای ما دلچسب کنند، و یا تولید‌و‌مصرف انرژی را بهینه کنند.

♲ یک دستگاه هوشمند مانند یک دوربین ترافیکی هوشمند را تصور کنید. این دوربین می‌تواند گره و گرفتگی ترافیک، حادثه‌ها و آب‌و‌هوای راه‌ها را پایش‌کند و آنها را به درگاهی بفرستد که آن را با داده‌های دوربین‌های دیگر یک‌کاسه کرده، و یک سامانه‌ی هوشمند رفت‌وآمد شهری بسازد.

♲ اکنون فرض‌کنید که سامانه‌ی هوشمند رفت‌وآمد شهری به دیگر سامانه‌های جابجایی در شهر که از دستگاه‌های هوشمندشان داده می‌گیرند، وصل‌باشد، و سامانه‌ی داده‌‌های بزرگتری را باهم بسازند.

♲ امکانات بسیار فراوانی از پایش و بررسی داده‌های همه‌ی سامانه‌ها در دسترس خواهدبود. برای نمونه، اگر سامانه‌ی هوشمند بتواند رفت‌وآمد انبوه مردم پس از یک رویداد را پایش‌کند می‌تواند این داده را به سامانه‌ی جابجابی شهری که پیامدهای آن رویداد بر دیگر سامانه‌ها را بررسی‌می‌کند، بفرستد تا اگر رویدادِ شناسایی‌شده در نزدیکیِ فرودگاه و یا آموزشگاهی باشد، سامانه‌های آنها را آگاه بسازد تا بتوانند برنامه‌های پرواز و یا کاری آموزشگاه را هماهنگ‌کنند.

♲ همچنین می‌توان با بررسی داده‌ها و مشخص‌کردنِ راه‌های بهینه در آن ناحیه، دستورهایی برای تابلوهای دیجیتال راهنمایی این راه‌ها فرستاد، تا رانندگانی که در نزدیکی آن رویدادند را آگاه ساخت.
اینترنت اشیا
Internet of things